จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558323
2559716
2560488
2561278