จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558326
2559718
2560487
2561133